Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANUSZ KORCZAKA

W SULEJÓWKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referenta do spraw księgowości i płac

(nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne –

1. obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm),

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. umiejętność obsługi komputera,

6. wykształcenie:średnie lub wyższe, kierunek – ekonomiczny lub finanse,

7. doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat z zakresu rachunkowości budżetowej.

 1. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość programów komputerowych  księgowo – finansowych,

2. znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ustawy o finansach publicznych:

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

- ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

3. znajomość ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,

4. znajomość przepisów w zakresie ZUS,

5. znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zasad naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

6. pożądane kompetencje: wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, komunikatywność, samodzielność, otwartość na zmiany.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Według opisu stanowiska pracy (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

 1. Warunki pracy:

1. 1/2 etatu

2. czas określony 6 miesięcy lub w celu odbycia służby przygotowawczej

      5. Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  - przekroczył 2 %  (art. 21 ust. 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

       6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.),

2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie powierzonych obowiązków,

8) oświadczenie o zapoznanie się z Regulaminem naboru,

9) oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,

10) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

11) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać listownie na adres: Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Janusza Korczaka, ul. Narutowicza 10, 05-071 Sulejówek w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent do spraw księgowości i płac” w terminie do dnia 15.11.2017 r. do godz. 12.00

Aplikacje, które wpłyną po terminie do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 4w Sulejówku (decyduje data wpływu do placówki), nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem Naboru można zapoznać się w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sulejówku, ul. Narutowicza 10 (sekretariat szkoły) oraz na stronie www.gim2sulejowek.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 783-50-57. Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru podana będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze i umieszczona na stronie internetowej www.gim2sulejowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku, ul. Narutowicza 10.

 • autor informacji: SP4
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Dorota Stepień
  data publikacji: 2017-11-23 14:02
 • autor informacji: SP4
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Dorota Stepień
  data publikacji: 2017-11-23 14:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3139
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-13 22:41

Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka

ul. Narutowicza 10

05-071 Sulejówek

NIP 822-23-62-328 / REGON 367721086

Dane kontaktowe

tel. +48 22 783 50 57

fax. +48 22 783 58 16

sp4sulejowek@gmail.com

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 97687
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-05 17:57

Stopka strony