Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

SP4.21.3.2019 - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sulejówku, ul. Narutowicza 10

Nr sprawy SP4.21.3.2019

 

Sulejówek, dnia 05.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4

 w Sulejówku, ul. Narutowicza 10

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku składa zapytanie ofertowe na Remont dachu na budynku szkoły

 

 1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 4

Adres: ul. Narutowicza 10, 05-071 Sulejówek

Regon: 367721086

NIP: 822-23-62-328

Tel. do kontaktu: 22 783-50-57 w. 28

e-mail: gimnazjum2sulejowek@wp.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu polegający na pokryciu papą termozgrzewalną (papa – jednokrotnie) wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy, wykonaniu kołnierzy  z papy termozgrzewalnej

do 30 cm wokół kominów, demontażu i ponownego montażu instalacji odgromowej, montażu uszkodzonych uchwytów instalacji odgromowej, obróbki wokół uchwytów  odgromowych, obróbki wokół wywiewek stropodachu, obróbki wokół wywietrzników kanalizacji, wymiana wywiewek stropodachu (lub uzupełnienie kapturków), naprawa łączeń rynien, naprawa obróbek blacharskich na dachu, renowacja pasa okapu (farba SBS), wykonanie zastaw zabezpieczających, wykonanie daszków zabezpieczających, wymiana obróbek blacharskich z blachy z rozbiórką zniszczonych obróbek.

 1. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2019 r.
 2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy[1]:  nie dotyczy
 3. Warunki realizacji zamówienia / lub wzór umowy: zał. nr 3
 4. Sposób składania zapytań o przedmiot zamówienia:  tel. 22 783-50-57, email: gimnazjum2sulejowek@wp.pl
 5. Termin i sposób przekazania oferty przez Wykonawcę: 10.09.2019 r.

sposób przekazania pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Narutowicza 10,

 05-071 Sulejówek,

osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Sulejówku, ul. Narutowicza 10,

 na adres email: gimnazjum2sulejowek@wp.pl

 1. Kryterium wyboru Wykonawcy: najniższa cena,
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Narutowicza10, 05-071 Sulejówek;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@sp4sulejowek.pl[2];
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sulejówku, ul. Narutowicza 10” – nr SP4.22.11.2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[3];
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych[4] osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Załączniki:
 1. Obmiar Robót;
 2. Opinia Techniczna .
 3. Wzór Umowy
 

[1] Jeśli dotyczy.

[2] Waśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

[3] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[4] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator BIP
  data publikacji: 2019-09-05 17:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: SP4
 • opublikował: Administrator BIP
  data publikacji: 2019-09-05 17:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3498
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-05 17:19